Erialad ja vastuvõtt vana

Tallinna Ehituskoolis saad õppida keskhariduse ja põhihariduse baasil, samuti erialadel, kus ei nõuta põhiharidust. Õppeaeg sõltuvalt erialast ja õppekavast on kuus kuud kuni kolm aastat.

Õppida saad 3., 4. ja 5. taseme kutseõppes ning 4. taseme kutsekeskharidusõppes järgmistes valdkondades:

  • ehitus
  • viimistlus
  • puidutöötlemine
  • restaureerimine
  • elekter
  • maastikuehitus


Õppima kandideerimiseks esitab õpilaskandidaat kooli vastuvõtukomisjonile nõutavad dokumendid, sh tõendab nõutava haridustaseme olemasolu.

Vastuvõtudokumendid saab esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS ja vajadusel koolis kohapeal.

Vastuvõtt toimub konkursi korras vastavalt õppekohtade arvule. Õpilaskandidaatide paremusjärjestus selgitatakse välja eriala vastuvõtukomisjoni vestlusel vastuvõtuvestluse hindamise skaala alusel.

Vastuvõtukomisjoni vestlusel hinnatakse kandidaadi sobivust ja valmisolekut eriala omandamiseks. Hindamise kriteeriumiteks on õpilaskandidaadi motiveeritus ja erialane huvi, varasem õppeedukus ja õppetöös osalemise järjepidevus ning õppeprotsessis osalemise läbimõeldus.

Vestluse käigus korraldatakse vajadusel kutsesobivustest, millega hinnatakse adekvaatset reageerimist, ülesande sooritamise iseseisvust, käelist võimekust, matemaatilist ja loogilist mõtlemist, emotsionaalset stabiilsust, positiivset hoiakut ja valmisolekut meeskonnatööks.

Vestlus loetakse sooritatuks, kui vestluse eest on saavutatud vähemalt 65 punkti 90st.

Vastuvõetute nimekiri avaldatakse SAISis. Kandidaadil tuleb kooli määratud tähtajaks kinnitada oma õppima asumise soov. Vabanenud õppekohad täidetakse pingerea alusel.

Vastuvõtukomisjoni otsus on võimalik vaidlustada, esitades kirjaliku vaide vastuvõtukomisjoni esimehele hiljemalt tulemuste avalikustamisele järgneval tööpäeval.

Õpilaste vastuvõtu kord ja vastuvõtukomisjonide töökord on kirjeldatud kooli õppekorralduseeskirja 3. peatükis.
 

Keskhariduse baasil

õppeaeg 2 aastat, 120 EKAP

õppeaeg 1 aasta, 60 EKAP

õppeaeg 6 kuud, 30 EKAP

Põhihariduse baasil

õppeaeg 3 aastat, 180 EKAP, kutsekeskharidusõpe

õppeaeg 2 aastat, 120 EKAP

õppeaeg 1 aasta, 60 EKAP

õppeaeg 6 kuud, 30 EKAP

Põhihariduse nõudeta

õppeaeg 1 aasta, 60 EKAP

person
Tiina Kuljus
õppesekretär
2024/2025. õppeaasta vastuvõtuinfo avaldame
20. märtsil 2024.
 
Infotund sisseastujatele toimub 6. juunil 2024 kell 16.00 kooli aulas.
 
Kandideerimiseks esitatavad dokumendid

* Eesti residentsust mitteomavatel sisseastujatel tuleb esitada dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis. Kool ei väljasta kutseid D-viisa saamiseks.

** Kui vastuvõtuavaldusele ei saanud lisada hinnetelehte, siis tuleb hinnetelehe koopia vestlusele kaasa võtta. 

*** Väljaspool Eestit välja antud haridust tõendava tunnistuse puhul on vajalik esitada ENIC/NARIC Keskuse hinnang. Loe täpsemalt HARNO kodulehelt.