Sisetööde elektrik

square_foot
4. tase, kutsekeskharidusõpe
 • õppeaeg 3 aastat
 • õpid koolipõhises päevases õppes
 • õpingud sisaldavad praktikat ettevõttes 
 • kontaktõpe toimub E–R algusega 8.25
TEK-elektri-lab3v

Sisetööde elektriku peamised tööülesanded on:

 • elektrisüsteemide ehitamine, renoveerimine ja hooldamine,
 • elektriliste masinate ja seadmete paigaldamine ja hooldamine,
 • elektrikäitude hooldamine,
 • nõrkvoolu-, automaatika- ja telemeetriatööd.

Sisetööde elektrikud töötavad:

 • energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus- ja teistes ettevõtetes.

Põhilised töövahendid on:

 • käsi- ja spetsiaaltööriistad,
 • erinevad mehhanismid,
 • mõõteseadmed: testrid, ampermeetrid.

Sisetööde elektrik töötab peamiselt siseruumides. Võimalik on kokkupuude pingevabade, pingelähedaste või pingestatud seadmete, müra ja tolmuga. Järgida tuleb töö- ja elektriohutuse standardeid, eeskirju, tööjuhtide nõuandeid ning vajadusel kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda eririietust.

Elektriku töö eeldab loogilist mõtlemist, vastutustunnet ja täpsust. Olulised on füüsiline vastupidavus, täpsed ja koordineeritud liigutused, tehtavale tööle vastav tervislik seisund, sh normaalne nägemine ja kuulmine ning valmisolek töötada kõrgustes. Edukat tööd toetavad järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, keskendumis-, kohanemis- ja analüüsivõime.

Tallinna Ehituskoolis sisetööde elektrikuks õppimisel on sinu õpingute põhiteemadeks:

 • Sisetööde elektriku alusteadmised 
 • Hoone elektripaigaldiste ehitamine 
 • Hoone automaatika-, madal- ja väikepingeseadmete paigaldamine 
 • Hoone elektripaigaldiste käit 
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Praktika ettevõttes

Lisaks põhiõpingutele õpid üldaineid (keel ja kirjandus, võõrkeel, matemaatika, loodus-, sotsiaal- ja kunstiained) ning valikaineid. 


Kandideerimiseks esita avaldus ja dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 180 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Sisetööde elektrik, tase 4 ja keskhariduse

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.