Koolist

Tallinna Ehituskool (TEK) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav ja riigieelarvest finantseeritav kutseõppeasutus Tallinnas, mis tegutseb alates 1947. aastast.

Õppetöö toimub kutseala riiklikele kutsestandarditele vastavate õppekavade alusel neljas õppekavarühmas:

  • ehitus ja tsiviilrajatised: kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus, puitkonstruktsioonide ehitus, ehituspuusepp, ehitusviimistlus, maaler, plaatija, restauraator-viimistleja, kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, lamekatuseehitaja
  • elektrienergia ja energeetika: sisetööde elektrik
  • puitmaterjalide töötlemine: tisler, mööblirestauraator, pehme mööbli valmistaja, CNC töötlemiskeskuse operaator, puidupingioperaator
  • aiandus: maastikuehitaja

Nendes neljas kutsealavaldkonnas toimuvad Ehituskoolis kutseeksamid. Kool teeb koostööd kutseõppeasutuste, üldhariduskoolide, kõrgkoolide, tööandjate ja kutsealaliitudega ning osaleb rahvusvahelistes projektides.

Missioon

Tööturu nõuetele vastavate rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste oskustöötajate koolitamine.

Visioon

Tallinna Ehituskool on ehitus-, elektri- ning puidutöötlemise erialade valdkonnas juhtiv, jätkusuutlik
ja pidevalt arenev kutseõppeasutus ning kompetentsikeskus.

Väärtused

Õppijakesksus

Väärtustame õppija vajadustest ja võimetest lähtuvat õpet ning ennastjuhtivat ja koostöist õppimist.

Professionaalsus

Väärtustame uusi teadmisi, oskusi, kutsealast pädevust ning hindame töökultuuri.

Koostöövalmidus

Oleme avatud ja otsime koostöövõimalusi kutsehariduse parendamisesse panustada soovijatega.

Juhtimine
 

Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mis nõustab kooli ja kooli pidajat.
Kooli nõukogu on kooli otsustuskogu, mis korraldab kooli tegevust ja kavandab selle arengut.

 

Struktuur

Meediakajastused