Koolist

Tallinna Ehituskool (TEK) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav ja riigieelarvest finantseeritav kutseõppeasutus Tallinnas, mis tegutseb alates 1947. aastast.

Õppetöö toimub kutseala riiklikele kutsestandarditele vastavate õppekavade alusel neljas õppekavarühmas:

  • ehitus ja tsiviilrajatised: kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus, puitkonstruktsioonide ehitus, ehituspuusepp, ehitusviimistlus, maaler, plaatija, restauraator-viimistleja, kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp
  • elektrienergia ja energeetika: sisetööde elektrik
  • puitmaterjalide töötlemine: tisler, mööblirestauraator, pehme mööbli valmistaja, CNC töötlemiskeskuse operaator, puidupingioperaator
  • aiandus: maastikuehitaja

Nendes neljas kutsealavaldkonnas toimuvad Ehituskoolis kutseeksamid. Kool teeb koostööd kutseõppeasutuste, üldhariduskoolide, kõrgkoolide, tööandjate ja kutsealaliitudega ning osaleb rahvusvahelistes projektides.

Missioon

Tööturu nõuetele vastava rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise oskustööjõu koolitamine.

Visioon

Tallinna Ehituskool on Eestis ehitus-, elektri- ning puidutöötlemise erialade valdkonnas juhtiv, kvaliteetne, jätkusuutlik ja pidevalt arenev kutseõppekeskus.

Väärtused

Õppijakesksus

Väärtustame õpikeskkonda, mis lähtub õppija ootustest ja vajadustest ning loome kõigile võrdsed võimalused võimetekohaseks arenemiseks.

Professionaalsus

Väärtustame uusi teadmisi ja oskusi ning hindame kutsealast pädevust ja töökultuuri.

Ausus ja usaldusväärsus

Oleme ausad ja usaldusväärsed inim- ja partnerlussuhetes ning suhtumises töösse.

Juhtimine
 

Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mis nõustab kooli ja kooli pidajat.
Kooli nõukogu on kooli otsustuskogu, mis korraldab kooli tegevust ja kavandab selle arengut.

 

Struktuur

Meediakajastused