Puitkonstruktsioonide ehitus

square_foot
4. tase, kutsekeskharidusõpe
 • õppeaeg 3 aastat
 • õpid koolipõhises päevases õppes
 • õpingud sisaldavad praktikat ettevõttes 
 • kontaktõpe toimub E–R algusega 8.25
puusepp_A11331

Puitkonstruktsioonide ehituse erialal õpid ehituspuusepaks, kes töötab:

 • ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes või
 • puitkonstruktsioonide tööstusliku valmistamisega tegelevas ettevõttes.

Ehituspuusepa peamised tööülesanded on:

 • puidust konstruktsioonielementide ja ehitusdetailide valmistamine ja monteerimine,
 • puitkonstruktsioonidest seinte, vahelagede ja katuste ehitamine ning soojustamine,
 • puitkonstruktsioonide taastamine ja ümberehitamine,
 • katusekatete paigaldamine,
 • uste, akende ja treppide ning teiste sise- ja väliselementide paigaldamine.

Peamisteks töövahenditeks on:

 • mehaanilised käsitööriistad: vasarad, saed, kirved, höövlid, peitlid,
 • elektrilised käsitööriistad: trellid, lihvimismasinad,
 • tööstuslikud seadmed.

Ehituspuusepp töötab nii siseruumides kui ka õues, erinevatel kõrgustel ja muutuvates ilmastikutingimustes. Töö nõuab füüsilist pingutust, töökeskkonnaga on seotud mehaaniliste vigastuste tekkimise risk, arvestada tuleb ka tolmu ja lenduvate keemiliste ühenditega. Töötamisel tuleb järgida tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning kasutada kaitseriietust ja -vahendeid.

Tallinna Ehituskoolis puitkonstruktsioonide erialal õppimisel on sinu õpingute põhiteemadeks:

 • Sissejuhatus ehituserialade õpingutesse
 • Ehitusjoonestamise ja -mõõdistamise alused
 • Puitliidete valmistamine
 • Puitkarkass-seinte ehitamine
 • Puitvahelagede ja -põrandate ehitamine
 • Katuse-konstruktsioonide ehitamine ja katusekattematerjalide paigaldamine
 • Avatäidete ja voodrilaudise paigaldamine
 • Puitraketiste ehitamine ja paigaldamine
 • Puitrajatiste ehitamine ja paigaldamine
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Praktika ettevõttes

Lisaks põhiõpingutele õpid üldaineid (keel ja kirjandus, võõrkeel, matemaatika, loodus-, sotsiaal- ja kunstiained) ning valikaineid. 


Kandideerimiseks esita avaldus ja dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 180 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Ehituspuusepp, tase 4 ja keskhariduse
 • sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust, rohkem infot leiad Eesti Töötukassa kodulehelt 

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.