Toetused

Põhitoetus

event
Põhitoetust saad taotleda õppeinfosüsteemis TAHVEL septembris ja veebruaris
Õppetoetuste kord

Põhitoetus on rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks. Seda on õigus taotleda statsionaarses õppevormis õppival õpilasel. Põhitoetuse suuruseks on 60 eurot ning selle määramise aluseks on õppeedukus ja õppetööst osavõtt. Toetust saab taotleda kaks korda õppeaastas – septembris ja veebruaris. Esimese kursus õpilane saab põhitoetust taotleda ainult veebruaris.

sinine

Eritoetus

event
Eritoetust saad taotleda õppeinfosüsteemis TAHVEL septembris ja veebruaris
Eritoetuse fondi kasutamise kord

Eritoetust on võimalik taotleda õpilasel, kelle majanduslik olukord raskendab või takistab õpingute jätkamist. Eritoetust saab taotleda kaks korda õppeaasta jooksul – septembris ja veebruaris. Koos taotlusega esitab õpilane pere sissetulekuid tõendavad dokumendid. Eritoetuse suuruse üle otsustab igal konkreetsel juhul eritoetuste komisjon.

sinine

Sõidukulu hüvitis

event
Hüvitise saamiseks esita aruanne õppeinfosüsteemis TAHVEL iga kuu 5. kuupäevaks
Sõidukulude hüvitamise kord Sõidukulu hüvitamise avalduse vorm

Sõiduskulusid hüvitatakse sõidupiletite alusel statsionaarses õppes õppivale õpilasele, kelle alaline elukoht ei ole Tallinnas. Õpilaskodus elavatel õpilastel hüvitatakse kooli ja tagasi alalisse elukohta sõidu maksumus. Iga päev kooli ja tagasi alalisse elukohta sõitvatel õpilastel kompenseeritakse sõidu maksumus arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas. Sõidusoodustust ei maksta sõitude eest koolivaheaegadel.

sinine

Koolilõuna toetus

event
Koolilõuna toetuse kasutamiseks esita söökla kassas õpilaspilet
Koolilõuna toetuse kasutamise kord

Koolilõunat saab statsionaarses õppes esmaõppe õppekaval õppiv keskhariduseta õpilane. Koolilõuna toetuse arvestamiseks esitab õpilane söökla kassas kehtiva õpilaspileti, millele on kodeeritud koolilõuna saamise õigus. Kui õpilase valitud toidu maksumus ületab riigieelarves ettenähtud toetuse maksumuse, siis tasub õpilane maksumuste vahe oma vahenditest. Kui õpilane viibib praktikal, kantakse toetus õpilase pangakontole.

sinine
person
Lya Männiste
õppedirektor
Tiina Kuljus
õppesekretär