Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Tisler

Puutöö on väga vana ja väärikas oskus – veel üle saja aasta tagasi tehti kogu töö peamiselt käsitsi, meistrid jagasid oma oskuseid sellidele ja õpipoistele. Häid tislereid ja nende valmistatud tooteid on alati hinnatud. 

Alates eelmise sajandi keskpaigast hakkas Tallinna Ehituskool õpetama tislereid. Nii on 53 aasta jooksul sirgunud meie koolist ligi 1300 tublit tislerit. Tänapäeval on Tallinna Ehituskoolile kuuluv praktikabaas üheks kaasaegsematest Eestis, olles sisustatud just kaasaja tööstuses kasutatavaid seadmeid silmas pidades.

Tisleriks õppida ei ole kunagi liiga hilja. Tallinna Ehituskoolis pakutavad õppevormid on mõeldud nii põhikoolibaasil õppijale kui ka neile, kellel juba olemas kesk- või kõrgharidus. Uuenenud õppebaas on ühtlasi võimaldanud töötada välja uusi valikaineid, mis toetavad tisleri põhiõpinguid ning muudavad lõpetanu tööjõuturul konkurentsivõimelisemaks.

 

Tisler on heade käeliste võimetega oskustööline, kes töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit ja puittooteid (nt uksi, aknaid, treppe jne). Tisler töötab kas iseseisvalt või meeskonnas ning teostab erinevaid tööoperatsioone, kasutades selleks mitmesuguseid puidu töötlemise, viimistlemise, monteerimise ja paigaldamise võtteid ja vahendeid. Ta korraldab oma tööd ning planeerib tööaega ja materjale aja- ja kuluefektiivselt. Tisleri kutsetöös tuleb kasuks käeline osavus, füüsiline vastupidavus, otsustusvõime, ruumiline kujutlusvõime, ilumeel, proportsioonitunnetus, püsivus, täpsus, õppimisvõime, vastutustunne, tehniline taip, matemaatilis-loogiline mõtlemine, probleemi lahendamise oskus. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töökeskkond asub siseruumides, tuleb arvestada sellega, et on mürarikas ja puidutolmune ning eeldab töökeskkonnaohutuse nõuete täpset järgimist, eiramine võib põhjustada tööõnnetuse või võimaliku püsiva tervisekahjustuse.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile