Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Lamekatusekatja

 Õppekava:

Lamekatusekatja (60 EKAP) 3.tase

Rakenduskava:

Lamekatusekatja (60 EKAP) 3.tase

 

Lühikirjeldus:

Eriala õppekava läbimisel õpilane: 

  1. Väärtustab valitud kutset, on kursis omandatud kutse arengusuundadega ja teadlik erinevatest tööturu suundumustest; 
  2. Järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid; 
  3. Valmistab ette ja paigaldab lamekatuse katte järgides projektdokumentatsiooni, asjakohaseid tööjuhiseid ja materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid; 
  4. Paigaldab ja sobitab katusele lisatarvikud (korstnad, luugid, ventilatsiooniavad, äravoolukaevud, katuseaknad jne.) ning isoleerib need järgides projektdokumentatsiooni, asjakohaseid tööjuhiseid ja materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid; 
  5. Oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest; 
  6. On avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil. 

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile