Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Kiviehitiste restauraator

 

Õppekava:

Kiviehitiste restauraator (60 EKAP)

Rakenduskavad:

Kiviehitiste restauraator - rakenduskavad

Lühikirjeldus:

Eriala õppekava läbimisel õpilane: 

  1. Tunneb põhilisi rahvusvaheliselt tunnustatud (UNESCO ja Euroopa Liidu konventsioonid, ICOMOS-i hartad) kultuuripärandi kaitset käsitlevaid regulatsioone ja juhiseid, Eesti muinsuskaitse seadusandlust ning erialaseid termineid 
  2. Järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel hea ehitustava ja restaureerimise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
  3. Mõistab restaureerimistegevuse ja –lahenduste põhjusi, seoseid ja tagajärgi, hindab oma tegevust eriala probleemide lahendamisel; 
  4. Omab ülevaadet kiviehitamise ajaloost ja traditsioonist Eestis, kiviehitiste kahjustustest nende põhjustest, tuvastamise meetoditest ja restaureerimislahendustest ning restaureerimisprotsessi dokumenteerimise põhimõtetest; 
  5. Omandab teadmised ja oskused kivihoonete, -tarindite, -detailide restaureerimiseks, renoveerimiseks, konserveerimiseks ja hooldustööde teostamiseks vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud muinsuskaitseseaduses ettenähtud tingimustele ja korrale; 
  6. Rakendab tööprotsessis restaureerimise, säästva renoveerimise ja muinsuskaitse põhimõtteid ning teostab töid õiges tehnoloogilises järjekorras kasutades asjakohaseid kaasaegseid ja traditsioonilisi materjale ning töövahendeid; 
  7. Omab piisavat pädevust lahendamaks iseseisvalt praktilisi ülesandeid eriala valdkonnas ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest; on võimeline juhendama kaastöötajaid; 
  8. Rakendab kutseala põhimõtteid, teooriaid ja tehnoloogiaid loovalt tavalises kui ka uudses töösituatsioonis; 
  9. Osaleb meeskonna töös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil; 
  10. Analüüsib ja hindab iseseisvalt oma kutse-, eri- ja ametialast ettevalmistust ning tööturul rakendumise ja täiendõppe võimalusi. 

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile