Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Tisler 180 EKAP

 

Õppekava:

Tisler (180 EKAP)

Kooskõlastamisel: Tisleri 180 EKAP õppekava uus versioon alates 2020 sisseastujatele.

Rakenduskavad:

Tisler - üldõpingute rakenduskavad

Tisler - põhiõpingute rakenduskavad

Tisler - valikõpingute rakenduskavad

 Üldõpingute rakenduskavad alates 2017-18 õppima asunutele

Lühikirjeldus:

Tisler on oskustööline, kes töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit (näiteks erinevad kapid, riiulid, lauad jne) ja teisi puittooteid (näiteks uksi, aknaid, treppe jne).

Tisler, tase 4 töötab iseseisvalt olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, aga mis võivad ka muutuda teostades keerukamaid tööoperatsioone kasutades erinevaid puidu töötlemise ja viimistlemise võtteid. Ta oskab korraldada oma tööd ja planeerida tööaega ning järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.

Tisler, tase 4 kutse sisaldab puidupingioperaator, tase 3 osakutset.

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsused, mis võimaldavad töötada oskustöölisena puitmaterjalide töötluse erinevates valdkondades ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Pärast õppekava läbimist õpilane: 

  1. Väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest mööbli- ja puittoodete tootmise valdkonnas; 
  2. Töötleb etteantud kvaliteedinõudeid järgides puitu ja puidupõhiseid materjale nii käsitööriistadega kui erinevatel puidutöötlemispinkidel, rakendades asjakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid; 
  3. Valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest mööbli- ja puittoodete detaile ning koostab, viimistleb ja paigaldab tooteid järgides ettenähtud tehnoloogiat ja kvaliteedinõudeid; 
  4. Järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid; 
  5. Oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest; 
  6. Osaleb meeskonnatöös, arendades sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi, on avatud koostööle ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil; 
  7. Mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
  8. Suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  9. Kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile