Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Toimunud koostööprojektid

Points to Reality

Projekti eesmärk oli 35 esmatasandi kutseõppuri 4-nädalane õppepraktika Soomes, mille käigus testiti INTERREG IVa programmi  HETA-ECVET projekti raames Eesti ja Soome kutsekoolide poolt väljatöötatud ühiste õppemoodulite läbiviimist ja ECVET ainepunktisüsteemi. Projektis osalesid neli kutseõppeasutust Eestist: Kuressaare Ametikool, Tallinna Ehituskool, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool,  Tallinna Teeninduskool ning kolm kutseõppeasutust Lõuna- Soomest:  OMNIA Espoost, LUKSIA Lohjast ja VARIA Vantaast.

Välispraktikal sooritasid  35 õpilast viiest õppekavarühmast neljanädalase praktika Soome praktikaettevõtetes: ehitus- ja tsiviilrajatised; mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika; majutamine ja toitlustamine; hulgi- ja jaekaubandus; sotsiaaltöö ja nõustamine.

Välispraktikad toimusid ajavahemikus oktoober 2011- juuni 2012. Praktikatulemuste hindamisel kasutati valitud moodulite raames vastastikku tunnustatud ECVET ainepunktisüsteemi.

Tallinna Ehituskoolist osalesid müürsepa mooduli testimisel Soomes kaks kivi- ja betoonkonstruktsioonide eriala 1 kursuse õpilast Ulvar Suve ja Fred Haimvell. Õpilased teostasid LUKSIA poolt ehitatavate individuaalelamute müüritöid.

 

Restauraatorite praktika Maltal ja Itaalias

Leonardo da Vinci projekt võimaldas kokku kahekümne neljal Tallinna Ehituskooli mööblirestauraatori ning puit- ja kiviehitiste restauraatori eriala õpilasel kahe aasta jooksul osaleda oma erialasel praktikal  firmades Maltal ja Reggio Calabrias Itaalias. Praktikalähetused pikkusega 6 nädalat toimusid ajavahemikus aprill-juuni 2012 ja aprill-juuni 2013.

Vastuvõtvaks organisatsiooniks oli Givani per l’Europa Onlus – pikaajalise rahvusvahelise projektitöö kogemusega organisatsioon, mis on spetsialiseerunud erinevate üleeuroopaliste projektide koordineerimisele, projektides osalejate vastuvõtmisele ja lähetamisele.

Praktikabaasideks olevad ettevõtted olid välja valitud vastuvõtva partneri poolt ja viimasega lepinguliselt seotud, mis tagas kavandatava praktika sihipärase korralduse.

Välispraktika edukas sooritamine võimaldas õpilastel täiendada erialaseid teadmisi ja oskusi, laiendada silmaringi ja praktiseerida võõrkeeli, mis kokkuvõttes tõstis nende konkurentsivõimet sisenemisel avatud tööjõuturule.

Projekti vahenditest kaeti praktikantide reisi- ja elamiskulud ning maksti elamisraha, mis kattis ka kulutused toidule.

2012. aasta kevadel osalesid välispraktikal:

 • Maltal - Kadriann Käger, Kaspar Haimre, Indrek Sullakatko, Simo Siniroht, Indrek Soots ja Lauri-Joel Eerik.
 • Itaalias - Jaanus Talja, Meelis Laissaar, Matis Mäeots, Gert Lombiots, Sigrid Koks ja Silver Ivaste

2013. aasta kevadel osalesid välispraktikal:

 • Itaalias - Aire Aksiim, Sven Tiit, Markus Kask, Mariana Rannat, Jaanus Lüüs ja Helina Tõntström 
 • Maltal - Elli Reino, Alo Rosme, Jaanus Talja, Kaido Jürmann, Sander Roos ja Meeli Int

Puit-ja kiviehitiste restauraatorite praktika Ungaris. Practical Skills from Skanzen

Projekt oli mõeldud Tallinna Ehituskooli puit -ja kiviehitiste restaureerimise eriala õpilaste erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks, kogemuste vahetamiseks, praktiliste tööoskuste omandamiseks ajalooliste hoonete restaureerimisel.

Koostööpartneriteks oli Hild Jozsef Tehnikakool Györis ja Szentendre vabaõhumuuseum Ungaris.

Peamine eesmärk oli läbi projekti pakkuda Tallinna Ehituskooli õpilastele võimalust täiendada erialaseid teadmisi ja oskusi, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi reaalses töökeskkonnas, võrrelda erinevate maade restaureerimistraditsioone ja -põhimõtteid.

Projekt andis õpilastele oskused hinnata eelnevate põlvkondade loodud kultuuriväärtusi ehituskunsti ning aitas õppida tundma Ungari rahvakultuuri ja restaureerimistraditsioone. Projektis osalejatel oli võimalus täiendada erialas vajaminevaid tööoskusi ja omandada uusi töövõtteid reaalses töökeskkonnas. Õpilastel oli võimalus võrrelda erinevate maade traditsioonilisi töövõtteid hoonete restaureerimisel. Oluline eesmärk oli ka motiveerida õpilasi pidevaks enesetäiendamiseks ja toetada hoiakut asuda tööle õpitaval erialal. Projekti tulemusena tekkisid kontaktid ja koostöösuhted sama eriala spetsialistidega. Projekt andis hea võimaluse erialase võõrkeele ja terminoloogia praktiseerimiseks ja täiendamiseks. Osalemine projektis arendas õpilaste vastutustunnet, valmisolekut meeskonnatööks ja iseseisvust.

Õpilaste lähetus toimus 22. augustist kuni 10. septembrini 2011 Unagris. Esimesed kaks nädalat viibisid  õpilased Szentendre Vabaõhumuuseumis praktikal ja viimasel lähetuse nädalal Hild Jozsef Tehnikakoolis Györis.

Praktikalähetuses osalesid puit-ja kiviehitiste restaureerimise eriala õpilased: Liis Maad, Mari-Liis Kiisel, Jaanus Oolo, Indrek Soots, Matis Mäeots, Vjatseslav Tjutrjumov.

 

Restauraatorite praktika Itaalias (RestIt)

Projekt võimaldas kokku kaheteistkümnel Tallinna Ehituskooli mööblirestauraatori ning puit- ja kiviehitiste restauraatori eriala õpilasel kahe aasta jooksul osaleda oma erialasel praktikal restaureerimisfirmades Lõuna-Itaalias Reggio Calabrias. Praktikalähetused pikkusega 5 nädalat toimusid ajavahemikus aprill-mai 2010 ja aprill-mai 2011.
Vastuvõtvaks organisatsiooniks oli Givani per l’Europa Onlus – pikaajalise rahvusvahelise projektitöö kogemusega organisatsioon, mis on spetsialiseerunud erinevate üleeuroopaliste projektide koordineerimisele, projektides osalejate vastuvõtmisele ja lähetamisele. 
Praktikabaasideks olevad ettevõtted olid välja valitud vastuvõtva partneri poolt ja viimasega lepinguliselt seotud, mis tagas kavandatava praktika sihipärase korralduse.
Välispraktika edukas sooritamine võimaldas õpilastel täiendada erialaseid teadmisi ja oskusi, laiendada silmaringi ja praktiseerida võõrkeeli, mis kokkuvõttes tõstis nende konkurentsivõimet sisenemisel avatud tööjõuturule.


2010. a. praktikalähetuses osalesid:  Triinu Eek, Karl Avasalu, Vesse Jämsä,  Mihkel Kilumets, Sander Haljas, Siim Pajumäe  

2011. a. praktikalähetuses osalesid: Villem Pau, Mart Kalle, Triinu Kööba, Arnold Treiberg, Maria Kokk, Kaitel Männikust 

 

Soome ja Eesti kvalifikatsioonide võrdlemine ja läbipaistvus. INTERREG IV A Central Baltic

Projekti üldine eesmärk oli Eesti ja Soome kutsekvalifikatsioonide võrdlemine, läbipaistvuse ja tunnustamise lihtsustamine ning elanike ja tööjõu vaba liikumise edendamine.

HETA-ECVET jätkas ja edendas esimese pilootprojekti HETA (INTERREG IIIA) tulemusi.
Projektis jätkati haridusasutuste ja koolituste korraldajate omavahelist süstemaatilist koostööd, Soome ja Eesti kutsestandardite ja õppekavade võrdlemist EQF ja ECVETi põhimõtetel.

Projekti töövaldkondadeks olid:

 • ehitusala 
 • autoala
 • kaubandusala
 • toitlustamine
 • hotelli ja turismiala
 • puhastusteenindus
 • sotsiaal ja tervishoiuala

Projektiga seotud ülesanded olid: Soome ja Eesti kvalifikatsioonisüsteemide täpsem võrdlemine; Pilootalade oskuste ja teadmiste võrdlemine; Nende koolituse ja praktika lähendamine ühiste ECVETpõhiste moodulite väljatöötamine;
Õppematerjali loomine ja testimine; Koolitajate ja tööandjate vahelise koostöö tihendamine.

Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu fondist (ERDF) ja selle läbiviijaks oli Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG IVA programm. Projekti juhtpartner oli OMNIA Espoo Kutsehariduskeskus

Vaata lisaks: heta-ecvet.fi

 

New Experiences for VET Providers

Projekt oli mõeldud Tallinna Ehituskooli õpetajate ja tugisüsteemi töötajatele uute teadmiste ja kogemuste omandamiseks ning saadud teadmiste rakendamiseks Tallinna Ehituskoolis eesmärgiga parendada õppetöö korraldust ja vähendada õpilaste väljalangevust koolist. Projekti raames koguti infot tugisüsteemide toimimise kohta partnerkoolis ning omandati kogemusi õpilaste väljalangevuse vähendamiseks. Projektis osalesid kooli arendusdirektor, huvijuht, õppenõustaja ja haridustehnoloog. Vastuvõtvaks partneriks oli  Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlos Belgias.
Õppelähetus toimus ajavahemikus 13.-21. oktoober 2012.

 

Kompleksne kutseõppekorraldus vanglas (2010)

2010. aasta oktoobrikuus toimus õpirände põhieesmärk oli omandada Norra näitel teadmised ja kogemused kutsehariduse igakülgselt läbimõeldud korraldamiseks ja läbiviimiseks vanglaasutuses, et töötada projektis osalevate organisatsioonide koostöös välja kinnipeetavate kutseõppe arengu- ja koostööplaan, mis oleks aluseks kinnipeetavate kutsekoolituse kompleksselt toimiva süsteemi loomisel ja käivitamisel Tallinna Vanglas.

Projekti koordineeris Tallinna Ehituskool kaasates partneritena Tallinna Vangla, vangla territooriumil tegutseva Hooldus Pluss OÜ ning Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Justiitsministeeriumi esindajad. Vastuvõtvaks partneriks oli Norra Kuningriigi Vanglate Amet.

Puiduerialade kutseõpetajate täiendkoolitus Belgias (2010)

Projekt võimaldas seitsmel Tallinna Ehituskooli puiduerialade kutseõpetajal osaleda erialasel täiendamisel partnerkoolis Belgias. Vastuvõtvaks partneriks oli Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlos. Kutseõpetajad osalesid lähetuses Vrije Sint-Lambertusscholen’isse eesmärgiga tutvuda sealsete õpetamismeetoditega, praktilise väljaõppe korraldusega ja õppematerjalidega. 
 

Energy saving architecture yesterday, today, tomorrow (2010)

Tegemist oli Hild Jozsef Vocational School Györ Hungary poolt algatatud mobiilsusprojektiga. Eesmärgiks Ungari õpilastele praktiline koolitus ehituskooli töökodades, ehitusobjektide külastus ja kultuuriprogrammist osavõtt.
Ajavahemikul 23.08-18.09.2010 viibisid Eestis lähetusel 12 ehitusalade õpilast ja 2 õpetajat.

 

Koostöökogemus õpipoisikoolituses (projekt kestis 2007-2008)

Õpirände eesmärgiks oli saada ülevaade sihtriikide (Holland, Iirimaa) kogemusest õpipoisikoolituse rakendamisel, mis annab võimaluse läbi omandatud teadmiste õpipoisikoolituse edasiseks rakendamiseks ning arendamiseks Eestis.

 

European Training (2005-2007)

Projekti eesmärk - erialase praktika sooritamine partnerkoolide ja ettevõtete juures Soomes (12 õpilast) ja Saksamaal (12 õpilast). Praktikaperioodi pikkus 4 nädalat. Partnerid: Eesti, Saksamaa, Soome.

 

Celebration of Craft (2004-2006)

Projekti eesmärk - Workshoppide korraldamine ehitusrestauraatoritele Roroses (Norra), Tallinnas ja Vilniuses. Workshoppide analüüsi baasil valmis käsiraamat ehitusrestauraatoritele. Partnerid: Norra, Soome, Itaalia, Kreeka, Leedu, Eesti

 

Basicon II (2004-2006)

Projekti eesmärk - ehitusvaldkonna õppematerjalide tõlkimine ja levitamine (www.basicon.org)

Partnerid: Saksamaa, Austria, Soome, Eesti, Rumeenia, Ungari, Poola, Leedu, Tsehhi

 

TechNet (2005-2006)

Projekti eesmärk - ehituslike makettide valmistamine partnerkoolide õpilaste poolt koostatud ja lähetatud materjalide põhjal. Makettide esitlemine toimus ühisel projekti töökogunemisel.

Partnerid: Eesti, Hollandi, Iirimaa

 

Euroopa Liidu projektid

„E-õppe arendamine ja juurutamine rakenduskõrgkoolides ja kutsekoolides” (e-VÕTI)

Aeg: 01.07-2005 - 30.06.2008
Koordinaator: Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus
Partnerid: 33 õppeasutust, Tallinn Ülikool, Tartu Ülikool
Projekti maht: 35,8 milj kr, sh struktuuritoetus 26,8 milj

 • Projekti eesmärgid: kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide õpilastele mitmekesisemate, paindlikumate ja kvaliteetsemate õppimisvõimaluste pakkumine taseme-, täiendus- ja ümberõppes
  õppeprotsessi ja õpetajate koolitusvõimaluste ajakohastamine; koolidevahelise koostöö tõhustamine
 • Projekti käigus:  käivitati 10 temaatilist võrgustikku, töötati välja 615 õppenädala mahus e-kursuseid ja 640 digitaalset õpiobjekti, selgitati välja ja tunnustati parimate e-kursuste koostajaid, koolitati õpetajaid, haridustehnolooge ja IT spetsialiste e-õppe valdkonnas, loodi haridustehnoloogide ametikohad koolides, võeti kasutusele 2 õpikeskkonda, loodi e-õppe portaal kursuste ja õpiobjektide andmebaasiga, viidi läbi e-õppe monitooringud.


Töökohapõhise õppevormi (õpipoisikoolituse) rakendamine kutseharidussüsteemis

Õpipoisikoolitus, ehk töökohapõhine õpe, on maailmas tuntud ja ka Eestis järjest enam leviv viis elukutset omandada.

Koolitusest 70% moodustab praktiliste ülesannete täitmine ja ligi 30% teoreetiliste teadmiste täiendamine. Töö vaheldus teooriaga, nii oli uusi teadmisi võimalik kohe kinnistada. Koolitus kestis 40 või 60 nädalat. Enamusel erialadest sai õpingute lõppedes teha kutseeksami, mille edukas sooritamine andis tunnistuse. See omakorda oli konkurentsieelis tööturul.

Õpipoisikoolituse abil sai omandada eriala kuueteistkümnes kutseõppeasutuses üle Eesti ning projekti partneriteks oli rohkem kui 130 ettevõtet. Õppida oli võimalik müüjaks, kaubakäsitlus kokaabiks, kokk-kondiitriks, kelner-ettekandjaks, hotelliteenindajaks, toateenijaks, arvutitehnikuks, aednikuks, haljastajaks, farmitööliseks, raietööliseks, õmblejaks, ehitusviimistlejaks ja üldehitajaks, palkmaja ehitajaks, müürsepaks, koostelukksepaks, keevitajaks, treialiks, puidupingitööliseks, tisleriks, masinate ja seadmete operaatoriks, arboristiks, elektrimontööriks elektrik-turvaseadmete installeerijaks jne.

Töökohapõhise õppe projekti läbiviimist toetati Riikliku Arengukava meetme 1.1 projekti "Töökohapõhise õppevormi rakendamine kutseharidussüsteemis" kaudu. Projekti rakendaja oli Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, rahastajateks Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Sotsiaalfond.

Tallinna Ehituskoolis sai töökohapõhises e. õpipoisikoolituses õppida järgnevate õppekavade alusel: elektrik, ehitaja, maaler-plaatija, mööblirestauraator, tisler.

Koolitusmudel kutsekoolide õpilaste suhtlemisoskuste arendamiseks

Inscape Koolitus teostas Euroopa Sotsiaalfondi toel meetme 1.1. raames projekti (1.0101-0392)

Projekti eesmärk oli kutseõppeasutuste lõpetanute konkurentsivõime suurenemine tööturul suhtlemispsühholoogia õpetamise kvaliteedi tõstmise kaudu kutseharidussüsteemis. Projekti tulemusena valmis suhtlemisoskuste koolitusmudel kutsekoolidele.

Märtsis 2006 alustas projekti töörühm (Lia Murs, Agnes Männik, Viibeke Turba, Hettel Sõrmus, Ulvi Noor, Jana Pavlenkova, Tiina Käsi, Viivi Lokk, Katrin Kaurit, Ilona Gassmann, Ene Pill, Katrin Kaurit) koolitusmudeli väljatöötamist. Töö tulemusena olid septembriks valminud tundide kavad ja õpilase töövihik ning alustati mudeli testimist G. Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis. Pilootgrupp läbis 40-tunnise suhtlemispsühholoogia programmi, mille käigus arendasid õpilased oma suhtlemis-, eneseväljendus-, meeskonnatöö-, ajajuhtimise jt oskusi, mis aitavad tulevikus nii isiklikus kui tööelus edukam olla. Mõned näited õpilaste tagasiselehtedelt, mida kasulikku kursuse käigus enda jaoks õpiti:

 • erinevate olukordade lahendamise kunste
 • Kuidas erinevate inimestega erinevates olukordades hakkama saada, neid paremini mõista
 • Erinevate inimeste käitumisstiilid
 • Suhtlemisoskus on üks väga oluline osa meie elust 
 • Kõigepealt asju läbi mõtlema ja olema valmis selleks, et inimesed võivad erinevalt mõelda
 • Kehtestamine; DiSC mudel; stressi juhtimine; eesmärkide saavutamine
 • Erinevate inimeste käitumismudelitega arvestamine ja kuidas oleks nendega hea ja lihtne suhelda.

Veebruaris 2007 algasid õpetajate koolitused, kus õpetati väljatöötatud programmi järgi tunde läbi viima. Koolitusel osales 36 õpetajat projekti partnerkoolidest. Seitsmepäevase koolituse ning superviseerimisel praktika läbimisel omandasid koolitusel osalejad sertifikaadi antud metoodika põhjal programmi läbiviimiseks.

Projekti lõpuks valmisid õpilase töövihik ja õpetaja käsiraamat "I-Sight põhine suhtlemispsühholoogia".

Projekti partnerid:
1. Tallinna Kopli Ametikool
2. Tallinna Ehituskool
3. Tallinna Teeninduskool
4. Narva Kutseõppekeskus
5. Tartu Kutsehariduskeskus
6. Võrumaa Kutsehariduskeskus
7. Haapsalu Kutsehariduskeskus
8. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
9. Kuressaare Ametikool
10. Vana Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
11. Valgamaa Kutseõppekeskus
12. G. Otsa nim Tallinna Muusikakool

Projekti oli kaasatud veel Riiklik Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskus

Projekt kestis märts 2006 – juuni 2007.

 

Integratsiooniprojekt - Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides tulemuslik läbiviimine aastatel 2005-2008

 

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile