Kutsevaliku õpe

square_foot
2. tase, kutseõpe, õppeaeg 6 kuud

Õpe noortele, kes ei tea veel, mis eriala talle sobib.

  • õpid koolipõhises õppes eesti keeles
  • 12 õpilast rühmas
  • kontaktõpe toimub E-R algusega 8.25
sinine

Kutsevaliku õpe

Kutsevaliku õpe on kutseõppeks ja tööturule siirdumiseks ettevalmistav õpe. Õppetöö käigus saadakse erinevaid erialaseid algteadmisi ja kogemusi, mis aitavad teha edasiste õpingute või tööle asumise otsust.

Õpingute alustamiseks põhihariduse nõuet ei ole, õppima võivad asuda noored, kes on 17-25 aastased.

Õpiaja jooksul tutvud ehituse, viimistluse ja puidutöö erialadega. Samuti on õppekavas baasteadmiste kordamiseks varasemast juba tuttavad teemad nagu suhtlemisõpetus, eesti keel, arvutiõpetus, matemaatika jms. 

Õpinguid läbivalt toetame õppija iseseisvust läbi oma õppimise teadvustamise ja seeläbi valmisolekut järgmise karjäärisammu astumiseks. Kursusel õppimise ajal numbrilisi hindeid ei panda, õppija saab sisulist tagasisidet õpingute edenemise kohta. Oluline on õppija aktiivne osalemine, soov õpinguid jätkata või tööle minna.

Tunnid toimuvad esmaspäevast reedeni tunniplaani alusel, vahelduvad praktiline ja teoreetiline tegevus. 
Rühmal on rühmajuhendaja. Pakume ka psühholoogilist tuge.

Õpingud  loetakse lõpetatuks pärast kutsevaliku õppekava õpiväljundite saavutamist vähemalt lävendi tasemel. Kutsevaliku õppe lõpetanule väljastab kool lõputunnistuse koos hinnetelehega.

Õppes osalejatele laienevad kõik tasemeõppes õppijatele ettenähtud vajaduspõhised soodustused:

  • koolilõuna
  • sõidukompensatsioon
  • eritoetus.

Võimalus on kasutada kooli raamatukogu, spordikompleksi ning arvutiklasse, elada kooli õpilaskodus.

Kandideerimiseks esita avaldus SAISis või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

  • õppekava maht 30 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
  • 2. taseme kutseõppe esmaõpe
  • edukate õpingutega saad kooli lõputunnistuse koos hinnetelehega