Vastuvõtudokumendid

Kandideerimiseks esitatavad dokumendid
 • isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart) *
 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine
 • põhi- või keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega **/***
 • digitaalne dokumendifoto (vajadusel saab teha koolis)
 • iseloomustus (kutsekeskhariduse õppekavade puhul)
 • motivatsioonikiri (vaata juhendit)
 • soovi korral ka ülevaade tehtud töödest

* Eesti residentsust mitteomavatel sisseastujatel tuleb esitada dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis. Kool ei väljasta kutseid D-viisa saamiseks.

** Kui vastuvõtuavaldusele ei saanud lisada hinnetelehte, siis tuleb hinnetelehe koopia vestlusele kaasa võtta. 

*** Väljaspool Eestit välja antud haridust tõendava tunnistuse puhul on vajalik esitada ENIC/NARIC Keskuse hinnang. Loe täpsemalt HARNO kodulehelt.
 

Vastuvõtutingimused
 

Õppima kandideerimiseks esitab õpilaskandidaat kooli vastuvõtukomisjonile nõutavad dokumendid, sh tõendab nõutava haridustaseme olemasolu.

Vastuvõtudokumendid saab esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS ja vajadusel koolis kohapeal.

Vastuvõtt toimub konkursi korras vastavalt õppekohtade arvule. Õpilaskandidaatide paremusjärjestus selgitatakse välja eriala vastuvõtukomisjoni vestlusel vastuvõtuvestluse hindamise skaala alusel.

Vastuvõtukomisjoni vestlusel hinnatakse kandidaadi sobivust ja valmisolekut eriala omandamiseks. Hindamise kriteeriumiteks on:

 • õpilaskandidaadi motiveeritus,
 • erialane huvi,
 • varasem õppeedukus,
 • õppetöös osalemise järjepidevus,
 • õppeprotsessis osalemise läbimõeldus.

Vestluse käigus korraldatakse vajadusel kutsesobivustest, millega hinnatakse adekvaatset reageerimist, ülesande sooritamise iseseisvust, käelist võimekust, matemaatilist ja loogilist mõtlemist, emotsionaalset stabiilsust, positiivset hoiakut ja valmisolekut meeskonnatööks.

Vestlus loetakse sooritatuks positiivsele tulemusele, kui:

 • kutsekeskharidusõppe erialal on saadud vähemalt 84 punkti (maksimaalsest 145 punktist),
 • kutseõppe erialal on saadud vähemalt 66 punkti (maksimaalsest 115 punktist),
 • kutseeriharidusõppe erialal on saadud vähemalt 111 punkti (maksimaalsest 190 punktist).

Vastuvõetute nimekiri avaldatakse SAISis. Kandidaadil tuleb kooli määratud tähtajaks kinnitada oma õppima asumise soov. Vabanenud õppekohad täidetakse pingerea alusel.

Vastuvõtukomisjoni otsus on võimalik vaidlustada, esitades kirjaliku vaide vastuvõtukomisjoni esimehele hiljemalt tulemuste avalikustamisele järgneval tööpäeval.

Õpilaste vastuvõtu kord ja vastuvõtukomisjonide töökord on kirjeldatud kooli õppekorralduseeskirja 3. peatükis.