Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Soojuspumpade paigaldaja

Õpetusega taotletakse, et õppija:

  1. Oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
  2. Paigaldab nõuetekohaselt soojuspumba ning teeb vajalikud toru- ja kaabeldustööd järgides eelnevalt koostatud projekti, tööjoonist või tootjajuhendit;
  3. Nõustab klienti paigaldatud seadme kasutusvõimaluste ja hoolduse osas;
  4. Järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
  5. On avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.

Esita avaldus siin!

Õppekava

Rakenduskavad

Sirle Anijärv

Õppesekretär

telefon: 6519044 / 55580281

e-mail: sirle.anijarv@ehituskool.ee

 

Ülle Murumets

Õppesekretär

telefon: 6519044 / 55580281

e-mail: ulle.murumets@ehituskool.ee

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile