Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemise teave

Teie andmete vastutav töötaja on Tallinna Ehituskool. Isikuandmete töötlemise teave on koostatud EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artikli 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ vastutava töötleja nõuete täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest.

Millised on isikuandmed ja millisel juhul töötleme?

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 • dokumendihaldussüsteemis registreeritud dokument sisaldab Teie isikuandmeid,
 • kandideerite tööle Tallinna Ehituskooli,
 • osalete küsitluses, uuringutes,
 • osalete meie korraldatud koolitustel,
 • külastate meie veebisaiti,
 • isikuandmete töötlemine toimub õiguslikel alustel.
Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev. Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt. Isikuandmed on õiged ja tagatakse nende parandamine. Isikuandmeid säilitatakse ainult ettenähtud aja ja seejärel need kustutatakse. Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvameetmeid, mis kaitsevad ebaseadusliku juurdepääsu ja juhusliku kaotamise, hävimise eest.

Juurdepääs teabele

Igaühel on õigus nõuda enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
Isikuandmete parandamine

Füüsilisel isikul on õigus nõuda andmete parandamist ja täiendamist, kui need on vigased või mittetäielikud. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Isikuandmete töötlemise piiramine

Füüsilisel isikul on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, näiteks ajal, kui me hindame isikuandmete kustutamise nõude rakendumist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Nõusoleku tagasivõtmine

Füüsilisel isikul on õigus igal ajal võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks, selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Isikuandmete kustutamine

Füüsilisel isikul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Kustutame isikuandmed kui:

 • füüsiline isik võtab tagasi andmete töötlemiseks antud nõusoleku
 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil,
 • puudub õiguslik alus andmete töötlemiseks,
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult,
 • on vaja täita juriidilist kohustust.

Kui isikuandmeid töödeldakse õiguslikul alusel, mis ei luba andmete kustutamist, siis andmeid ei kustutata.

Tallinna Ehituskooli  koduleht

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed:

 • arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress),
 • arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga,
 • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist kodulehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, mille abil arendatakse veebilehte.

Kirjavahetus

Dokumendiregistri Eesti koolide haldamise infosüsteemi (EKIS) avalikus vaates on võimalik tutvuda Tallinna Ehituskooli tegevuse käigus loodud või saadud registreeritud elektrooniliste dokumentidega (alates 01.01.2016), millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Isikuandmeid võivad sisaldada nii Tallinna Ehituskooli saadetud kirjad, teabenõuded, pöördumised ja selgitustaotlused kui ka nendele saadetud vastused. Tallinna Ehituskooli saabunud ja väljasaadetavad kirjad registreeritakse dokumendiregistris. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registri andmed. Kui pöördumises on märgitud, et tegemist on avaliku kirjaga, avalikustatakse see dokumendiregistris koos saatja nime ja kontaktandmetega, juhul kui need kirjas sisalduvad.

Kui kiri sisaldab isiku eraelu puutumatust kahjustada võivat teavet või muid andmeid, millele juurdepääs ei ole seaduse alusel lubatud, kehtestatakse sellele juurdepääsupiirang. Teiselt asutuselt saabunud kirjale kehtestab vajadusel juurdepääsupiirangu kirja saatja.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.

Teabenõue

Teabenõuet saab esitada elektroonselt aadressile ehituskool@ehituskool.ee või paberkandjal postiaadressile Pärnu mnt 162, Tallinn 11317.

Teabenõudele vastame avaliku teabe seadusest  tulenevalt 5 tööpäeva jooksul ning märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusest tulenevalt 30 kalendripäeva jooksul. Teabenõude taotlus ei kuulu vastamisele, kui selle täitmine võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi.

Puhkused ja lähetused

Tallinna Ehituskoolis puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötajate Iseteenindusportaali avalikust registrist.

Tööle kandideerimine

Tallinna Ehituskool ei säilita tööle kandideerimisega seotud dokumente kauem kui kuus kuud konkursi toimumisest. Kandidaatide avaldusi dokumendiregistrisse ei kanta. Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad, neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Avalikustamisele ei kuulu ka teave inimese osalemise kohta konkursil.

Teave kandidaadi ametisse nimetamise kohta on avalik.

Õpilaste andmete töötlemine

Õpilaste isikuandmete kogumisel lähtutakse  minimaalsuse printsiibist ja andmeid kogutakse   ulatuses ja viisil, mis on vajalikud õppetöö korraldamiseks ning koolielu toimimiseks.

Õpilaste dokumentatsioon on juurdepääsupiiranguga dokumendid ning ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele. Dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene õigustatud ja seadusest tulenev õigus neid küsida.

Kuni 18-aastaste õpilase andmeid töödeldakse ainult lapsevanema või seadusliku esindaja nõusoleku alusel. Ilma nõusolekuta  on lubatud avaldada vilistlaste nimekirju ning avalikus kohas (nt lõpuaktus) pildistatud või filmitud fotosid või videomaterjale, va kui on tegemist erivajadustega lastega.

Isiku nõudmisel andmed eemaldatakse

Nõusolek küsitakse andmete töötlemise kohta, kui toimub:

 • nimekirja avaldamine kooli veebilehel,
 • filmimine ja pildistamine mitteavalikus kohas ( nt klassiruumis, õppeekskursioonil),
 • projektides, uuringutes osalemisel kolmandatele isikutele andmete edastamine,
 • ühekordsete ürituste korraldamisel isikuandmete töötlemine (nt õpilaste andmete edastamine reisifirmale).
Videojälgimine

Tallinna Ehituskoolis kasutatakse videojälgimissüsteemi õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks ning kooli vara kaitseks. Salvestatud videomaterjale säilitatakse digitaalsalvesti maksimaalse mahutavuse piires, so ca 60 kalendripäeva. Täpsemalt loe Tallinna Ehituskooli kaamerate kasutamise korrast.

Isikuandmete avalikustamine

Tallinna Ehituskool teeb koostööd kolmandate isikutega, kellel on õigustatud huvi ja kellele võime koostöö raames ja eesmärgil edastada seotud andmeid, sh isikuandmeid. Kolmandateks isikuteks võivad olla riigiasutused, IT-partnerid, e-teenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik.

Avalikus kohas toimuva heli- ja pildimaterjalina jäädvustamise korral avalikustamise eesmärgil on isikul võimalik enda jäädvustamist soovi korral vältida. Teavitamiskohustus ei kehti  avalike ürituste puhul, mille avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada.

Andmesubjekti õigused

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu  ja kohalikest õigusaktidest:

 • õigus tutvuda oma isikuandmetega,
 • õigus andmete parandamisele,
 • õigus andmeid üle kanda (isikuandmete hõlpsam ülekandmine eri teenuseosutajate vahel),
 • õigus andmete kustutamisele (sh „õigus olla unustatud“, ei soovi enam lasta oma andmeid töödelda ja kui andmete säilitamiseks puudub õiguslik alus, siis andmed kustutatakse),
 • õigus isikuandmete töötlemise piiramisele,
 • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta (näiteks otseturundus).

Kui isikuandmed on Teie nõudmisel kustutatud, säilitab Tallinna Ehituskool ainult sellised koopiad informatsioonist, mis on vajalikud, et kaitsta  kooli või kolmandate isikute õigustatud huve, teostada tõrkeotsinguid või jõustada mistahes kokkulepet, mille olete Tallinna Ehituskooliga sõlminud.

Kaebuse esitamine

Teil on õigus esitada kaebus, kui arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, Tallinna Ehituskooli andmekaitseametnikule või juhtkonnale. Samuti on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole kui leiate, et isikuandmete töötlemine riivab teie õigusi.