Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Viimased uudised

 

Arhiiv

Juhis õppijale, lapsevanemale, õpetajale - õppekorraldus alates 18. maist 2020

Alates 18.05.2020 regulaarselt kõlab kooli siseraadios järgmine teade:

Tähelepanu!
 
Tuletame meelde, et seoses COVID-19 viiruse levikuga arvestame kooliruumides ja territooriumil ohutusnõuetega:
·        Järgime 2+2 reeglit – hoiame distantsi
·        Kasutame üles-alla liikumiseks erinevaid trepikäike
·        Desinfitseerime käsi
·        Kasutame kaitsemaske
Iga koolimajas viibija vastutab iseseisvalt, et ei koguneks gruppidesse ja järgiks 2 meetri distantsi, käte desinfitseerimise jm ohutusnõudeid!
 

Kooli%20TV%20distants.JPG

 

Järgnev juhis on laiali saadetud kõikidele õppijatele 11.05.2020. Toodud kodulehele ka lastevanematele tutvumuseks.

COVID-19 pandeemia on taandumas ja Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusega nr 143 lubatakse alates 15. maist lisaks distantsõppe vormile koolides läbi viia individuaalset või väikestes rühmades õppetööd ja tegevust.

Õppetöö läbiviimisel kooliruumides arvestame, et COVID-19 on viirusnakkus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka saastunud pindadelt. Saastunud pindadel säilib viirus soodsatel tingimustel kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel.

 

TEK õppekorraldus alates 18. maist 2020 – juhis õppijatele ja õpetajatele

 

Avame Tallinna Ehituskoolis osalise kontaktõppe uuesti alates 18. maist 2020.a. moodulites, kus see on tingimata vajalik, lõpurühmadele ning õpetajate esitatud vajaduste põhjal rühmadele/õpilastele.

 

Ohutusnõuete järgimine

Õppe läbiviimisel lähtume hetkel kehtivatest riigi poolt kehtestatud ohutus- ja muudest nõuetest.

 •   Koolimajja sisenemine toimub 2meetriste vahedega koolihoone peauksest. Siseneja desinfitseerib käed ning saab kaitsemaski.

 •   Kool kindlustab käte desinfitseerimisvahendid. Ruume õhutatakse ja desinfitseeritakse pidevalt, sh rühma lahkumisel ruumist.

 •   Õppijate ja töötajate liikumine hoones korraldatakse hajutatult, soovitavalt 2+2 reegleid järgides, sh on ülesja alla liikumiseks määratud erinevad trepikäigud.

    Õpperuumi lauad, arvutiklaviatuurid, kõrvaklapid, toolide käetoed, ukse lingid jms desinfitseerib ning ruumi õhutab vastavat tunnipaari lõpetav õpetaja.

    Kaitsemaskide või visiiride kasutamine on koolis viibivatele õppijatele ja õpetajatele kohustuslik. Kool tagab maskide olemasolu õpilastele ja töötajatele ning visiiride olemasolu töötajatele.

    Haigusnähtudega õppijatel, õpetajatel ja töötajatel ei ole lubatud kooli tulla.

    Koolijuhil, eksamikomisjoni esimehel või muul läbiviidava tegevuse eest vastutaval isikul on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata. Kooli esindajal on isiku nõusolekul korral õigus mõõta kehatemperatuuri mittekontaktse termomeetriga.

    Koolis haigestunud õppija või töötaja peab koheselt koju minema. Õppija, tema vanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab kooli, kui leiab kinnitust COVID-19 kahtlus.

   Kui õppija otsustab kooli mitte tulla tervislikel põhjustel, siis on tal selleks õigus. Kui õpiväljundid jäävad saavutamata 31. augustiks, siis on võimalik õpingud lõpetada järgmisel õppeaastal (nominaalse õppeaja pikendamine HEV staatuses eriolukorra tõttu).

   Õppijad ja töötajad pesevad käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutavad desinfit- seerimisvahendit.

   Iga õpilane ja töötaja vastutab iseseisvalt, et ei koguneks gruppidesse ja järgiks 2 meetri distantsi, käte desinfitseerimise jm ohutusnõudeid, sh väldib kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte ega anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms.

Õppetöö korraldamine ja läbiviimine

 •   Kontaktõppesse oodatud rühmad on tunniplaanis tähistatud õpperuumi numbriga,

  teiste puhul on tunniplaanis märge „distantsõppel“.

 •   Korraga osaleb kontaktõppes kuni 10 õpilast. Sellest suurema õpilaste arvu puhul

  korraldab õpperühma väiksemateks gruppideks jagamise mooduli õpetaja, kes võtab õpilastega ühendust ja teavitab kasutatavatest erisustest, sh informeerib ka kursuse- /rühmajuhendajat.

  Õppetöö korraldatakse järgides võimalusel 2meetrise distantsi nõuet isikute vahel. Riigieksamitel ja kutseeksamitel võib olla rühm suurem juhul, kui ruum võimaldab hoida inimeste vahel vähemalt 2 meetrist distantsi.

    Praktika kaitsmised toimuvad jooksvalt kasutades erinevaid võimalusi, nt ka veebikeskkonnas. Kaitsmine toimub pärast ametliku praktikaperioodi lõppu või augustikuus neile, kes sooritavad praktika suvel. Vormi määrab kooli praktikajuhendaja, kes teavitab eelnevalt praktikakorralduse juhti. NB! Jälgida, et päevik ja aruanne oleks korrektselt täidetud ning kui rakenduskava nõuab esitlust on ka see tehtud (õpetajale saadetud).

    Kutseeksamite, eriala lõpueksamite ja riigieksamite kohta rakendub erijuhis.

  Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik. TEKis toimuvad riigieksamile registreerunud õpilastele eksamid:

  29.mail eesti keel; 5.juunil matemaatika.

  Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil.

  Järgmise õppeaasta esimesel poolel toimuvad ka riigieksamite lisaeksamid õpilastele, kes kevadistel riigieksamitel ei osalenud või kes ei ole oma riigieksamite tulemustega rahul.

   Õppijatele tagatakse toitlustamine. Söökla kasutamiseks saab iga õppes osalev õppe-rühm konkreetse ajavahemiku, rühma saadab ning ohutusnõuete täitmist kontrollib vastava tunni õpetaja. Distantsõppes olevatel õpilastel säilib võimalus koolilõuna- pakiks (ettetellimine kursusejuhendaja kaudu).

   Kooli raamatukogu on igapäevastele lugejatele suletud. Raamatute laenutamine toimub ettetellimisel ja tellitud raamatud väljastatakse kindlast asukohast ning tellijate raamatukogu ruumides liikumine on piiratud. Õpikute ja raamatute tagastamine toimub üldjuhul kontaktivabalt.

  Lõputööde printimine raamatukogus on võimalik kokkuleppel eriala õpetajaga ja tema instrueerimisel.

  Töötajad, kes kasutavad raamatukogu printer-paljundusmasinat desinfitseerivad selle displei ning nupud pärast kasutuskorda.

   ÕpilaskoduÕpilaskodu kasutatakse ainult äärmisel vajadusel, järgides kõiki ohutusnõudeid.

  Õpilaskodus võivad reeglina elada haigustunnusteta õppijad ühekaupa toas. Erandkorras võib kooli direktori otsusel õppijaid paigutada tuppa ka kahekesi.

  Juhul, kui kasutatakse ühisruume (kööki, pesuruumi vm), paigutatakse võimalusel lähestikku asuvatesse tubadesse õppijad, kes kuuluvad ühte õpperühma.

  Õpilaskodu ühisruumides pole ühine vaba aja veetmine lubatud!

   Kool tagab õpilaskodus kasutatavate ruumide, liikumisteede ja inventari regulaarse puhastamise ja desinfitseerimise, üldruumide õhutamise ning järelevalve õpilaskodus viibijate tegevuse üle.

   Lõpuaktus. Kooli lõpetamisega seotud pidulik aktus 19.06.2020 saab toimuda piiratud tingimusel kas distantsilt elektroonilisi vahendeid kasutades või kohapeal võimalikult väikese osalejate arvuga, kui on tagatud kõikide sel hetkel kehtivate ohutusreeglite täitmine (sh 2+2 reegel), soovitavalt vabas õhus. SUURE TÕENÄOSUSEGA LÕPU- AKTUST JUUNIS EI TOIMU! Vajadusel lõpuaktuse aeg 19.06.2020 tühistatakse ning aktus toimub 31.08.2020. Õppekava läbinud õpilasel on võimalik vajadusel lõpu-tunnistus (või koopia, sh digitaalne) enne lõpuaktuseid kätte saada ruumist 122 ja siiski osaleda ka lõpuaktusel.

***

Jätkuvalt on avatud võimalused pöördumiseks kooli tugispetsialistide poole: https://www.ehituskool.ee/esileht/kooli-elu/noustamine-ja-arstiabi/.

***

Uute õpilaste vastuvõtt toimub vastavalt eelnevalt kehtestatud ajakavale. Õpilaskandidaadid, kellel ei ole kandideerimise hetkeks veel eelnev haridus omandatud, kuid kes omandavad selle Eestis uue õppeaasta alguseks, lubatakse kandideerima https://www.ehituskool.ee/vastuvott/.

 

Vaata Vabariigi Valitsuse pikem juhis siit:

https://www.hm.ee/sites/default/files/200508_soovitused_koolidele_covid-19.pdf.

 

Avaldatud 18.05.2020 LT

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile