Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Meelespea

Õpilaste kodukorra eeskirjad

(kinnitatud direktori käskkirjaga 08.09.2015)

Koolipäeva üldine korraldus

 • Koolimajja sisenedes õpilane tervitab;
 • üleriided ja peakatted jätab õpilane garderoobi;
 • õpilane kannab koolis korrektset ja puhast riietust, praktilise töö tundides ja kehalise kasvatuse tundides sobilikku riietust;
 • õpilane hoiab ise ja jälgib, et ka kaasõpilased hoiaksid koolis puhtust ja korda;
 • info saamiseks või probleemi olemasolul pöördub õpilane kõigepealt rühmajuhendaja või aineõpetaja poole;
 • hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) allub õpilane õpetaja või muude volitatud isikute korraldustele ja tegutseb vastavalt eeskirjadele;
 • õpilane osaleb kõigis kohustusliku õppetöö vormides (õppekäigud, õppereisid jm) ja kooli üldkogunemistel vm õpilasüritustel;

Õppetöö

 • Õppetöö algab üldjuhul kell 8.30;
 • õpilane tuleb kooli vähemalt 10 minutit enne tundide algust;
 • õppetegevusest annab märku koolikell;
 • õppetegevust reguleerib tunniplaan;
 • muudatustest tunniplaanis teatab rühmajuhendaja, aineõpetaja või üldõppeosakonna juhataja.
 • tunniplaani muudatused on väljas kooli stendil ja kooli kodulehel;
 • tundi alustab ja lõpetab õpetaja;
 • tunni alustamisel ja külalise sisenemisel tõuseb õpilane püsti;
 • tundidesse ei hilineta. Hilinemise põhjusest teatatakse aineõpetajale ja rühmajuhendajale;
 • õpilane suhtub kohusetundlikult õppetöösse, s.t osaleb auditoorses õppetöös, praktilistel töödel õppekeskkonnas ja praktikal töökeskkonnas vastavalt õppekavale, õppetöö graafikule ja tunniplaanile;
 • õpilane tuleb tundi ettevalmistatult koos vajalike õppevahenditega ja täidab õpetaja poolt antud ülesandeid;
 • õpilane tagab tunnis töörahu, ei sega kaasõpilasi, allub õpetaja korraldustele;
 • mobiiltelefonid, pleierid, MP3 mängijad, iPod on tundide ajal välja lülitatud;
 • sülearvutit võib õpilane tundides kasutada õppetööga seotud tegevuseks õpetaja loal;
 • vajadusel on õpetajal õigus klassiruumis õpilase istekohta muuta;
 • tunnis ebaviisakalt käitunud õpilase võib õpetaja tunnist eemaldada;
 • õpilasel ei ole õigust ilma õpetaja loata õppetundi lindistada ega filmida;
 • kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilased viibivad oma klassi juures;
 • õpilane tagastab koolist laenutatud õpikud vm õppetarbed kasutamistähtaja möödudes;
 • täidab ohutustehnika, töökaitse, töötervishoiu ja tuleohutuse eeskirju, kasutab heaperemehelikult koolile kuuluvaid tööriistu ja materjale.

Vahetund

 • Vahetunniks lahkuvad õpilased üldjuhul klassist;
 • õpilane korrastab oma töökoha enne klassist lahkumist;
 • õpilane käitub vahetunni ajal viisakalt, kaasõpilasi häirimata.

Söökla

 • Õpilasi toitlustatakse kindlaksmääratud kellaaegadel;
 • õpilane kasutab toidu maksmiseks ainult oma kaarti;
 • õpilane järgib lauakombeid, kultuurse käitumise reegleid, ei söö püsti seistes, koolikotid ja üleriided paneb selleks ettenähtud kohta.

Garderoob

 • Üleriided jäetakse garderoobi;
 • üleriiete taskutesse ei jäeta dokumente, võtmeid, raha, mobiiltelefone ja muid väärtesemeid;
 • õpilane käitub garderoobis nii kaasõpilaste kui ka teenindava personaliga viisakalt.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile