Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Sisetööde elektrik 180 EKAP

Õppekava

Sisetööde elektrik (180 EKAP)

Rakenduskavad

Sisetööde elektrik - põhiõpingute rakenduskavad

Sisetööde elektrik - valikõpingute rakenduskavad

Üldõpingute rakenduskavad alates 2019 - 20 õppima asunutele

 

Lühikirjeldus:

Sisetööde elektrikud paigaldavad ja hooldavad kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalispingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes, tehnilistes rajatistes ning kuni1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist).

Eriala õppekava läbimisel õpilane:

  • Väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest energeetika ja elektriala valdkonnas
  • Omab üldist ettekujutust energiasüsteemist, selle toimimise põhimõtetest ja energiatootmise viiside eripärast
  • Paigaldab nõuetekohaselt hoone elektripaigaldiste elektritarvikuid, juhistikke ja seadmeid ning kontrollib nende korrasolekut, järgides töötervishoiu, tööohutus, elektriohutus-ja keskkonnaohutusnõudeid
  • Viib läbi nõuetekohaselt hoone elektripaigaldiste ja tarvitite käidutoiminguid, järgides etteantud käidukava ning tööohutus-ja elektriohutusnõudeid

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile