Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Puitehitiste restauraator

 

Õppekava:  

Puitehitiste restauraator (60 EKAP)

Rakenduskavad:

1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

2. Restaureerimise alused

3. Restaureerimistööde dokumenteerimine

4. Puitehitiste restaureerimine

5. Avatäidete restaureerimine

6. Traditsioonilise tööriistad puitehitiste restaureerimisel

7. Praktika

8. Ökoloogilised ehitustehnoloogiad

9. Palkkonstruktsiooni restaureerimine

10. Puidulõige

11. Dekoratiivviimistlus

Lühikirjeldus:

Eriala õppekava läbimisel õpilane: 

 1. Tunneb põhilisi rahvusvaheliselt tunnustatud (UNESCO ja Euroopa Liidu konventsioonid, ICOMOS-i hartad) kultuuripärandi kaitset käsitlevaid regulatsioone ja juhiseid, Eesti muinsuskaitse seadusandlust ning erialaseid termineid 
 2. Mõistab restaureerimistegevuse ja –lahenduste põhjusi , seoseid ja tagajärgi , hindab oma tegevust eriala probleemide lahendamisel 
 3. Omab ülevaadet puitehitamise ajaloost ja traditsioonist Eestis, puitehitiste kahjustustest nende põhjustest, tuvastamise meetoditest ja restaureerimislahendustest ning restaureerimisprotsessi dokumenteerimise põhimõtetest 
 4. Omandab teadmised ja oskused puithoonete, selle tarindite ja detailide restaureerimiseks, renoveerimiseks, konserveerimiseks ning hooldustööde teostamiseks vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud muinsuskaitseseaduses ettenähtud tingimustele ja korrale. 
 5. Rakendab töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel säästva renoveerimise, restaureerimise ja muinsuskaitse põhimõtteid ning järgib töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid. 
 6. Teostab töid õiges tehnoloogilises järjekorras kasutades asjakohaseid kaasaegseid ja traditsioonilisi materjale ning töövahendeid . 
 7. Omab piisavat pädevust lahendamaks iseseisvalt praktilisi ülesandeid eriala valdkonnas ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest; on võimeline 
 8. juhendama kaastöötajaid 
 9. Rakendab kutseala põhimõtteid, teooriaid ja tehnoloogiaid loovalt tavalises kui ka uudses töösituatsioonis 
 10. Osaleb meeskonna töös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil. 
 11. Analüüsib ja hindab iseseisvalt oma kutse-, eri- ja ametialast ettevalmistust ning tööturul rakendumise ja täiendõppe võimalusi.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile