Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Ehitusviimistlus

Õppekava

Ehitusviimistlus (180 EKAP)

Rakenduskavad

Ehitusviimistluse põhiõpingute rakenduskavad

Valikõpingute rakenduskavad 2017-2018 õppima asunutele

Üldõpingute rakenduskavad 2018-2019 õppima asunutele

Üldõpingute rakenduskavad alates 2019-20 õppima asunutele

Lühikirjeldus:

Ehitusviimistluse eriala õppekava õpetuse kaudu taotletakse, et õpilane omandab kompetentsused, mis võimaldavad töötada oskustöölisena ehitusviimistluse valdkonnas ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Ehitusviimistluse eriala õppekava läbimisel õpilane: 

 1. Väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis omandatud kutsete arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest ehitusviimistluse kutsealal; 
 2. Valmistab ette hoonete erinevad viimistletavad pinnad ja teeb lõppviimistluse vastavalt etteantud tööülesandele, järgides asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid; 
 3. Järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid; 
 4. Oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest; 
 5. Osaleb meeskonnatöös, arendades sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi, on avatud koostööle ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil; 
 6. Mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
 7. Suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana; 
 8. Kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks; 
 9. Mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid; 
 10. Mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest; 
 11. Kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

 

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile